Academic
当前位置:homepage  Academic  Teaching Achievement

First Prize of National Teaching Achievement Award

 

Innovation and Practice of‘1+M+N’Collaborative Teaching Mode of Cross Regional and Cross School Online Open Course, Xu Xiaofei, Zhan Dechen, Su Xiaohong, Chu Dianhui, Zhang Ce, etc.—2018

 

Second Prize of National Teaching Achievement Award

 

Teaching Reform Practice and Teaching Support Environment Construction of C Language Excellent Course for Cultivating Innovative Practice Ability, Wang Yuying, Su Xiaohong, Wang Kuanquan, Sun Zhigang, Li Xiukun, Fu Zhongchuan2009

 

Second Prize of National Excellent Textbook Award for Ordinary Colleges and Universities

 

The 21st Century Curriculum Materials, Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Tang Shuofei--2002

 

Outstanding Prize of Shandong Province Teaching Achievement Awards

 

Research and Practice of Collaborative MOOC/SPOC/Flipped Classroom Teaching Reform and Teaching Method Based on‘1+M+N’,Xu Xiaofei, Zhan Dechen, Chu Dianhui, Zhang Ce, Ji Zhenzhou, Gu Songlin, etc.--2018

 

Outstanding Prize of Heilongjiang Province Teaching Achievement Awards

 

Research and Application of MOOC Standards in Chinese Universities,

Xu Xiaofei, Zhan Dechen, Zhang Ce, Zhang Lijie--2020

 

First Prize of Heilongjiang Province Teaching Achievement Awards

 

The Exploration and Practice of the Training Mode of Double Creative Talents based on the Production-Education Integration from the Full-domain Perspective, Liu Hongwei, Su Xiaohong, Zhang Yu, Tu Zhiying, Shi Xianjun, Li Zhijun, etc.--2020

 

Training Mode and Reform Practice of Triple Iterative Computer Major Talent, Zhan Dechen, Liu Hongwei, Jiang Shouxu, Zhang Lijie, Nie Lanshun, Luo Jizhou, Shi Xianjun, Liu Shaohui, Chen Yin, Li Zhijun, Song Qiaohong--2020

 

Through MOOC, Creating a New Form of Resource-Sharing Education and Constructing a New Student-oriented Teaching Mode, Zhan Dechen, Su Xiaohong, Liu Hongwei, Zhang Lijie, Li Quanlong, Nie Lanshun, Wang Hongzhi, Che WanXiang, Zhang Yanhang, Song Qiaohong--2018

 

Reform and Practice of High-quality Postgraduates Training Mode Oriented to Top-notch Innovative Talents, Xu Xiaofei, Wang Yadong, Zhang Hongli, Li Sheng, Han Jiqing, Wang Kuanquan--2018

 

Research and Practice of the Educational System of Top-notch Innovative Talents in Computer, Xu Xiaofei, Wang KuanQuan, Tang Shuofei, Wang Yihe, Li Sheng--2011

 

Innovative Practice Teaching Research of Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Tang Shuofei, Zhang Zhan, Shu Yanjun, Luo Danyan--2011 

 

Research and Practice of Engineering-oriented Ability Training in Computer Software Practical Teaching System, Su Xiaohong, Wang Kuanquan, Wang Yuying, Li Xiukun, Sun Dalie--2011

 

Research and Practice of the Multinational Joint Training Program Mode of Software Engineering International Talent, Xu Xiaofei, Li Haifeng, Huang Hujie, Wang Ling, etc.--2009

 

Characteristic Teaching Reform Practice of Excellent C Language Courses and Construction of Serialized Teaching Materials and Network Resources, Wang Yuying, Su Xiaohong, Sun Zhigang, Li Xiukun, Fu ZhongChuan--2007

 

National Excellent Courses

 

Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Tang Shuofei—2005

 

Data Structures and Algorithms, Liao Minghong--2006

 

Set Theory and Graph Theory, Wang Yihe--2007

 

The C Programming Language,Wang Yuying--2007

 

National Excellent Video Open Courses

 

Introduction to Software Engineering Program, Xu Xiaofei--2016

 

 

National Excellent Resource-sharing Courses

 

The C Programming Language, Su Xiaohong--2013

 

Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Liu Hongwei—2013

 

Data Structures and Algorithms, Li Xiukun--2013

 

Set Theory and Graph Theory, Jiang Shouxu--2013

 

 

National Excellent MOOC

 

Introduction to Computer, Zhan Dechen, Zhang Lijie, Nie Lanshun, Song Qiaohong-- 2017

 

Algorithms in Big DataWang Hongzhi, Liu Xianmin, Wang Jinbao

 

The C Programming LanguageSu Xiaohong, Zhao Lingling, Ye Lin, Zhang Yanhang--2017

 

Computer Networks, Li Quanlong,Nie Lanshun—2017

 

Advanced Language Programming (Python), Che Wanxiang, Zhao Yanyan, Yuan Yongfeng, Ye Lin--2017

 

Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Liu Hongwei, Zhang Lijie, Shu Yanjun, Zhang Zhan—2017

 

Database System, Zhan Dechen, Shi Jiantao, Song Qiaohong, etc.--2019

 

Introduction to Software Engineering Program, Xu Xiaofei, Nie Lanshun, Tu Zhiying--2017

 

Operating System, Li Zhijun--2019

 

Compilation Principle, Chen Yin, Guo Yong--2019

 

Three Issues & Three Tools , Yin Shengjun, Liu Hongwei, etc.--2019

 

Set Theory and Graph Theory, Jiang Shouxu, Chen Jianwen, Liu Feng, Luo Jizhou, Song Qiaohong--2020

 

Digital Logic Design, Zhang Yanhang, Li Qiong, Zhang Yingtao, Wang Yu--2020

 

Computer System, Shi Xianjun, Liu Hongwei, Zheng Guibin, Wu Rui--2020

 

First Prize of National Excellent Textbook Award

 

Computer Organization Principle/Principles of Computer Organization, Third Edition, Higher Education PressTang Shuofei—2021

 

Second Prize of National Excellent Textbook Award

 

University Computers: Computational Thinking and Information Literacy Third Edition, Higher Education Press, Zhan Dechen, Zhang Lijie --2021.

 

Outstanding Prize of Heilongjiang Province Textbook Construction Award

 

Computer Organization Principle /Principles of Computer OrganizationThird Edition, Tang Shuofei, Liu Hongwei, Zhang Lijie, Shu Yanjun--2021 

 

First Prize of Heilongjiang Province Textbook Construction Award

 

University Computers: Computational Thinking and Information Literacy, Third Edition, Higher Education Press, Zhan Dechen, Zhang Lijie, Zhai Jianhong--2021

 

MOOC of Chinese Universities


Online Course

Teacher List

Introduction to Software Engineering

Xu Xiaofei Zhan Dechen

Advanced Language Programming

Nie Lanshun

Computer Composition Principle

Che Wanxiang

C Language Program Design

Liu Hongwei

Fundamentals of Programming

Su Xiaohong

Introduction to University Computer - Computational Thinking

Su Xiaohong

Introduction to Computer Science

Zhan Dechen

Computer Network

Zhan Dechen

Big Data Algorithm

Li Quanlong

Database System

Zhan Dechen

Algorithm Design and Analysis

Wang Hongzhi

Operating System

Li Zhijun

Modern Algebra

Ren Shijun

Mathematical Foundation of Information Security

Han Qi

Compilers: Principles, Techniques, and Tools

Chen Yin

Entrepreneurship 3+3

Yin Shengjun

Digital Logic Design

Zhang Yanhang